fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
Decoratieploeg VOF en haar handelsnamen Decoratieploeg en Kerstploeg,
gevestigd te Hengelo 

1. Definities
1.1. Verhuurder: Decoratieploeg VOF, gevestigd op Amarilstraat 21-4 te Hengelo, hierna aangeduid als “de Verhuurder.”
1.2. Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst huurt van de Verhuurder, hierna aangeduid als “de Klant.”
1.3. Huurperiode: De overeengekomen periode waarin de Klant het gehuurde product of de gehuurde dienst onder zich heeft. 


2. Reservering en Betaling
2.1. De Klant dient vooraf een reservering te maken voor het gewenste product of de gewenste dienst, samen met de vereiste aanbetaling of borgsom, zoals door de Verhuurder is gespecificeerd.
2.2. De Klant dient de volledige huurprijs te betalen voor aanvang van de huurperiode, tenzij anders overeengekomen met de Verhuurder.
2.3. Alle betalingen moeten worden gedaan in de valuta die door de Verhuurder is gespecificeerd.
2.4. Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Verhuurder aan te wijzen bankrekening en zonder enige aftrek of verrekening. 
2.5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en is Verhuurder gerechtigd de volledige huurprijs in rekening te brengen. 
2.6. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Verhuurder maakt in dat geval, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, aanspraak op vergoeding van rente gelijk aan 3,5% per maand vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. 
2.7. Alle kosten in verband met de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden alsdan gefixeerd op 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 250,00. 

3. Huurperiode
3.1. Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld. 
3.2. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 
3.3. Indien gehuurde zaken niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, heeft Verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde zaken alsnog worden geretourneerd. 
3.4. De huurperiode eindigt, nadat Verhuurder het gehuurde op eventuele gebreken heeft gecontroleerd en heeft goedgekeurd voor retour.  

4. Bezorgen, afhalen en levertijd 
4.1. Indien dat is overeengekomen, geschiedt het afleveren en ophalen van verhuurde zaken aan het door de Klant opgegeven adres en voor zijn rekening. 
4.2. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de Klant verplicht om schriftelijk een nadere redelijke termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van deze termijn is Verhuurder in gebreke en kan zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de termijnoverschrijding. Deze schade wordt echter beperkt tot het bedrag waarop Verhuurder als gevolg van de door haar afgesloten gebruikelijke verzekeringen aanspraak kan maken. 
4.3. Het verhuurde dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Bezwaren moeten op de dag van aflevering worden gemeld, vóór ingebruikname. Na gebruik van het verhuurde worden geen bezwaren meer geaccepteerd. 
4.4. Indien de datum van aflevering van het verhuurde op verzoek van de Klant wordt uitgesteld is Verhuurder gerechtigd de overeengekomen huur te berekenen vanaf de oorspronkelijk overeengekomen afleverdatum, hetzij de overeenkomst te ontbinden. 
4.5. De Klant is verplicht Verhuurder te informeren over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken nabij, boven, op of in de grond. 
4.6. Het terrein waarop de gehuurde zaken dienen te worden geplaatst dient horizontaal en egaal te zijn. 
4.7. De Klant staat ervoor in dat op het moment van afleveren en/of monteren van de gehuurde zaken, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is door voertuigen, heftrucks en/of aanhangers. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door de Klant getroffen en komen geheel voor zijn rekening. 
4.8. In het geval gehuurde objecten zoals: kramen/huisjes/aankleding etc. dienen te worden geplaatst/opgebouwd/afgebroken door Verhuurder, dienen toegangswegen te worden afgesloten ten behoeve van (de veiligheid van) de medewerkers/bouwers van Verhuurder. Worden bedoelde wegen niet afgesloten, dan komt eventuele schade aan materiaal en/of letsel aan medewerkers/bouwers voor rekening en risico van huurder. 
4.9. Schade aan het terrein, toegangswegen, bouwwerken, leidingen, buizen of andere voorwerpen nabij, boven, op of in de grond als gevolg van het plaatsen en het geplaatst houden van de gehuurde zaken komt/blijft voor rekening van de Klant. 

5. Huurvoorwaarden
5.1. De Klant stemt ermee in het gehuurde product of de gehuurde dienst te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetten, voorschriften en de instructies van de Verhuurder.
5.2. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehuurde product tijdens de huurperiode, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage.
5.3. De Klant mag het gehuurde product niet onderverhuren of uitlenen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
5.4. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Verhuurder worden verhaald. Zij wijst iedere aansprakelijkheid dienaangaande van de hand. 
5.5. Het is de Klant niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door ons gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5.6. De Klant is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan Verhuurder te melden. 
5.7. Verhuurder heeft, indien nodig, steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen, zonder dat dit voor de Klant enig recht op schadevergoeding geeft.

6. Onderhoud en herstel 
6.1. De kosten van noodzakelijk herstel, anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen zijn voor rekening van de Klant. 
6.2. Indien buiten de schuld van de Klant schade/storing aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij recht op kosteloze vervanging van de gehuurde zaken door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. 
6.3. Vervanging geschiedt binnen de normale werktijden van Verhuurder, zodra vervangend materieel bij Verhuurder beschikbaar is. 

7. Eigendom en inspectie 
7.1. Verhuurder is te allen tijde eigenaar van de verhuurde zaken en behoudt zich dientengevolge het recht voor om de gehuurde zaken te allen tijde te controleren of te doen controleren. 
7.2. De Klant is verplicht om steeds volledige medewerking te verlenen aan een eventuele controle door Verhuurder en dient de desbetreffende zaken hiervoor ter beschikking van Verhuurder te houden. 
7.3. Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet, is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder verboden. 
7.4. De Klant dient Verhuurder onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op de gehuurde zaken en voorts van zijn eventuele faillissement of surseance van betaling en is verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de eigendomsrechten van Verhuurder ten aanzien van de gehuurde zaken.
7.5. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de Klant Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden de vervangingswaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan Verhuurder te voldoen. Wanneer het vorenstaande is geschied in het kader van een strafbaar feit, dient de Klant hiervan onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten. 

8. Annulering en Terugbetaling
8.1. Annuleringen door de Klant dienen tijdig te worden gemeld aan de Verhuurder. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.
Te weten: 

  • Tot en met 14 dagen vóór de aanvang van de huurtermijn: de administratiekosten, minimaal € 50,00 bedragende; 
  • Binnen 7 tot en met 5 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 50% van de totale verhuurprijs; 
  • Binnen 2 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 100% van de totale verhuurprijs.

8.2. Bij annulering door de Verhuurder als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zal de Verhuurder de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zal een volledige terugbetaling worden verstrekt. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

9. Aansprakelijkheid 
9.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuurder, wordt alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde zaken of ten gevolge van verrichte werkzaamheden of door gehuurde objecten/diensten, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten. 
9.2. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte personeelsleden.
9.3. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of de huurder ter beschikking gestelde gegevens en/of materiaal.

10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer (windkracht 8), (transport)vertragingen, van overheidswege, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten, zoals vergunningen.
10.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

11. Geschillen
11.1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank/mediation/arbitrage in Nederland, zoals bepaald door de Verhuurder. 

12. Wijzigingen in de Voorwaarden
12.1. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden onmiddellijk van kracht na publicatie op de website of schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

Door het gebruik van de producten of diensten van de Verhuurder stemt de Klant in met deze algemene voorwaarden. De Klant wordt geadviseerd om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat hij/zij akkoord gaat met een reservering.